+995 32 ‎2 407 222

საერთაშორისო კონფერენცია „საერთაშორისო ტერმინოლოგია: თარგმნა და სტანდარტიზაცია“