+995 32 ‎2 407 222

-ავ და -ამ თემისნიშნიან გარდამავალ ზმნათა პირველი თურმეობითის ფომათა მართლწერა

ჩამოტვირთვა