+995 32 ‎2 407 222

ექსპერტთა კომისიის სხდომა

2022 წლის 10 ივნისს გაიმართა სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისიის მორიგი სხდომა. სხდომაზე განიხილეს და მოამზადეს საქართველოს მთავრობისათვის წარსადგენად:
1. გერმანული ენის ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები
2. ნიდერლანდური ენის ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები
3. -ავ და -ამ თემისნიშნიან გარდამავალ ზმნათა პირველი თურმეობითის მწკრივის ფორმათა მართლწერის წესები
4. სიტყვათა დამარცვლა-გადატანის წესები.
სხდომა ჰიბრიდული ფორმატით წარიმართა: ექსპერტებისა და სამუშაო ჯგუფების ნაწილი ზუმის პლატფორმის საშუალებით იღებდნენ მონაწილეობას განხილვაში.
განახლებული ნორმები უახლოეს პერიოდში გამოქვეყნდება სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ვებგვერდზე.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის