+995 32 ‎2 407 222

ექსპერტთა კომისიის სხდომა

2022 წლის 3 აგვისტოს გაიმართა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ექსპერტთა კომისიის სხდომა შერეული ფორმატით.    

     
სხდომის დღის წესრიგი გახლდათ:
1. უკრაინული ენის ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები
2. ფრანგული ენის ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსლიტერაცია-ტრანსკრიფციის სახელმძღვანელო წესები
3. მსაზღვრელი ზედსართავი სახელის შეთანხმება საზღვრულთან ბრუნვასა და რიცხვში
4. მსაზღვრელი რიცხვითი სახელის შეთანხმება საზღვრულთან ბრუნვასა და რიცხვში
5. შინაგან საქმეთა სამინისტროს კრიმინალისტიკური ექსპერტიზის დეპარტამენტის მომზადებული ტერმინები
6. მიმდინარე საკითხები

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის