+995 32 ‎2 407 222

სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მიერ მომზადებული პირველი ბიულეტენის წარდგენა

13 აპრილს, ქართული ენის დღისადმი მიძღვნილი კვირეულის ფარგლებში, გაიმართა სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის მიერ მომზადებული პირველი ბიულეტენის წარდგენა, რომელიც ქართულ ენაში გავრცელებული შეცდომების ლექსიკონია. ლექსიკონი გამიზნულია არასპეციალისტებისათვის და ყველა სალექსიკონო ერთეული შერჩეულია გამოყენების შედარებით მაღალი სიხშირის მიხედვით. ხშირი ენობრივი შეცდომებიდან ლექსიკონში შესულია ორთოგრაფიული, მორფოლოგიური, სინტაქსური და სტილისტიკური შეცდომები. სალექსიკონო ერთეულების მოზრდილ ნაწილს ქმნიან სხვადასახვა სახის ორთოგრაფიული შეცდომები (ფონეტიკური ცვლილების ან არასწორი ტრანსკრიპციის გამო გაჩენილი მცდარი ფორმები, კომპოზიტები და სხვა), ბარბარიზმები, დიალექტიზმები და კალკები. სიხშირის პრინციპით არის შერჩეული ასევე ტერმინები სხვადასხვა დარგობრივი ლექსიკიდან.

ამ დღეს ღონისძიებები არ არის