+995 32 ‎2 407 222

 

 

სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისიის სხდომა

2024 წლის 7 ივნისს სახელმწიფო ენის დეპარტამენტში გაიმართა სახელმწიფო ენის ექსპერტთა კომისიის სხდომა. სხდომაზე განიხილეს შემდეგი საკითხები:
ებრაული ენის ბგერითი სისტემის ქართულ ენაზე ტრანსკრიფცია-ტრანსლიტერაციის სახელმძღვანელო წესები;
სახანძრო ექსპერტიზის ტერმინოლოგია;
„პატივს სცემს“ და „ნუგეშს სცემს“ ტიპის აღწერითი ზმნების მართლწერა;
„სცემს“ ზმნის სინტაქსური კონსტრუქციები;
იგებს - გებულობს ტიპის ზმნათა მართლწერა.